Fases del PEC

FASES REALITZADES

Fase 0 - Preparació:

1. Constitució d'una taula de treball i primera sessió de coordinació del PEC

- Validació de la proposta metodològica i del cronograma.

- Elaboració d'un directori de parts interessades a involucrar en el procés d'elaboració a la fase consultiva.

- Aportació per part de l'Ajuntament de documentació per l'elaboració d'una primera aproximació diagnòstica al sistema cultural  com hipòtesi de treball

2. Preparació i organització d'un procés consultiu.

- Validació de la proposta de procés consultiu per part de la taula de treball.

3. Presentació del procés d'elaboració del PEC i invitació al directori de parts interessades a participar-hi en dos grups.

- Grups municipals

- Agents culturals i altres parts interessades.

Fase 1 - Recopilació i sistematització d'informació:

1. Anàlisi de la documentació aportada per l'Ajuntament i altres fonts que es considerin d'interès (memòries, estudis, plans, directoris, dades i altres) amb informació rellevant sobre la població i el sistema cultural local.

2. Tramesa d'un qüestionari als agents culturals i a la resta de parts interessades per conèixer l'activitat cultural que duen a terme i les principals dificultats a les quan han de fer front.

3. Elaboració de fitxes dels equipaments culturals actius a partir de la documentació facilitada (espais, característiques funcionals i usos) d'una vista tècnica als equipaments.

4. Elaboració d'un dossier que sistematitzi la informació obtinguda.

Fase 2 - Anàlisi, interpretació i diagnosi de la situació actual:

1. Elaboració d'un document de treball que contingui una primera anàlisi del sistema cultural local identificant les fortaleses, febleses, oportunitats i amenaces, i formulació d'eixos de reflexió i debat.

2. Celebració d'una sessió de treball amb la Taula de treball per validar el document elaborat i els principals eixos de debat que es desprenen.

3. Convocatòria i celebració de grups de debat per eix de debat consensuat amb la Taula de treball i entrevistes individuals, per fer una valoració col·lectiva de la situació actual i formular propostes de millora:

4. Elaboració d'un informe que contingui la diagnosi final elaborada i contrast en una sessió amb Taula de treball. Pots consultar el document aquí.

FASE EN REALITZACIÓ ACTUALMENT

Fase 3 - Proposta d'acció:

1. Elaboració d'un document que contingui una primera proposta d'objectius, línies estratègiques i mesures. Punt realitzat.

2. Sessió amb la Taula de treball per validar el document i incorporació d'esmenes. Punt realitzat

3. Convocatòria d'una sessió de contrast amb les parts interessades que han participat al procés consultiu i incorporació de matisos si s'escau. En dos grups:

- Grups municipals

- Agents culturals i altres parts interessades

4. Ordenació de les mesures en fases i establint d'un cronograma d'aplicació per fases.

5. Elaboració d'un informe que contingui la proposta final d'acció.

FASES PENDENTS DE REALITZACIÓ

Fase 4 - Proposta de seguiment i avaluació:

1. Establiment de pautes de seguiment del PEC en matèria d'indicadors de seguiment i d'avaluació de resultats i impacte.

2. Constitució d'una comissió de seguiment del PEC i definició de la seva composició i funcionament.

Fase 5 - Document final i aprovació:

1. Redacció del document final.

2. Presentació a totes les persones que han participat en la seva elaboració.

3. Aprovació oficial per part de l'Ajuntament.